ФОРУМИ НА МНК СИН ШТИТ

2021 

 •  „ Кражби на музејски предмети и недозволена трговија со културните добра“ 

2019 

 •  „ Пакување и транспорт на културните добра“ 

2018

 • „ Опасноста и заштитата на архивите. Заборавена обврска во институциите од културата во Македонија“
 •  „ Имплементација на европски стандарди и мерки за смалување на ризикот од природни непогоди и други несреќи на културното наследство“

2017  

 • „ Минимум опрема за дејство во вонредни состојби во институциите од културата“

 2016

 •  „ Професионалната етика во музеите на Р.Македонија: заштитата на културното наследство меѓу теоријата и праксата“

 2015

 •  „ Заштитата на нематеријалното културно наследство во Р.Македонија: загрозеност и процена на ризици“
 •  „ Приоритети при заштитата на музејското и библиотечното културно наследство во Р.Македонија“
 •  „ Локалната самоуправа и заштитата на културните и природните добра во катастрофи предизвикани од човекот“

 2014

 •  „ Заштита и спасување од урнатини: мерки и постапки во случај на природни катастрофи и други непогоди“

2013

 • „ Имплементација на вториот протокол од Хашката конвенција од 1954 година“

2012

 • „Заштитата на културното наследство во музеите во Македонија - состојби и искуства“;
 •  „Библиотечното и аудиовизуленото културно наследство во Македонија - состојби и заштита“;

2011

 •  „Состојбата на природното и на културното наследство во музеите во Македонија“;

2010

 •  „Заштитна инфраструктура за управување со вонредни состојби поврзани со културното наследство“;
 •  „Состојбата на културното наследство во природонаучните музеи и збирки во Македонија“;
 •  „Заштита на културното наследство во вонредни околности“;

2009

 •  „Сакралното културно наследство во Македонија во случај на војна и вонредна состојба: имател - корисник - заедница“;

2008

 •  „Четири години од примената на Законот за заштита на културното наследство“;
 • „Кадровските состојби и потреби во заводите за заштита на културното наследство и во музеите“;

2007

 • „Едукација на професионалниот кадар во институциите на културата на планот на заштитата на движното културно наследство во услови на елементарни непогоди“;

2005

 • „Посебни мерки за заштита на културното наследство во воени и вонредни сосотојби“