ЕДУКАЦИЈА И ОБУКА

  • 2020 „ Обука на вработените во музеите во РС Македонија за дејство во случај на пожар – оддржана во Битола на 16 октомври 2020“
  • 2018 „Обука на вработените во музеите на Македонија за дејство во случај на пожар“ – обука реализирана во Скопје (Во Музеј на Македонија)
  • 2016 „Обука на кадрите и примена на современа методологија за заштита на културното наследство од природни непогоди и други несреќи“
  • 2012 „Постер - младите и заштитата на културното наследство“