Хашка конвенција за заштита на културното наследство во случај на вооружен конфликт

Почнувајќи од 9 март 2004 година, Меѓународниот совет на Синиот штит (ICBS) го поздравува стапувањето на сила на Вториот протокол  на Хашката конвенција. Хашката конвенција е донесена во 1954 година, а нејзиниот Прв протокол се однесува на заштитата на културното наследство во случај на вооружен конфликт.

За повеќе информации околу Хашката конвенција, за Првиот протокол од 1954 година и за Вториот протокол од 1999 година, кликнете овде.

Дополнителни линкови: